Zaštita zemljišta od erozije i bujica

VPD “Erozija” iz Niša je vodoprivredno privredno društvo, osnovano 1947. godine radi zaštite zemljišta od erozije i bujica i štetnog dejstva voda.

Preduzeće raspolaže objektima, mehanizacijom, stručnim kadrom i opremom tako da može da odgovori na sve zahteve modernog poslovanja.

Prema Operativnom planu odbrane od poplava ovo preduzeće vrši poslove redovnog održavanja regulacionih objekata i hidromelioracionih sistema, prati stanje vodnih objekata, sprovodi odbranu od poplava i izvodi sanacione radove i hitne intervencije na Nišavi, Južnoj Moravi, brani Кrajkovac i Divljana.

* Niš, Gen. Milojka Lešjanina 12 *